UTREDNINGS- OCH BEHANDLINGSINSATSER

Tackar du JA till vårt erbjudande?

Vi ger människor livet
& arbetslivet tillbaka

Med vetenskapliga utredningsinstrument, evidensbaserade arbetsmetoder och med individen som utgångspunkt utreder och kartlägger vi insatsbehov, behandlingsförutsättningar och planerar för insatsen. Att insatsen regelbundet utvärderas, dokumenteras och samplaneras med personen i behov av insatsen och arbetsgivaren är mycket viktigt för så väl behandlingsresultatet som med respekt för insatsens kostnader.

Våra arbetsmetoder är interdisciplinära. Vår verksamhet bedrivs i samverkan mellan företrädare för flera discipliner vilket ger oss en större möjlighet att skapa individuella insatser och nå kraftfulla förutsättningar för ett hållbart resultat.

Att rekommendera rätt insats kräver hög kompetens. Flera faktorer påverkar behandlingsresultatet så som grad av insikt, vilja, förmåga, förutsättningar mentalt, medicinskt och socialt, samsjuklighetsgrad (samverkan mellan flera samtida sjukdomsbesvär ex. psykisk sjukdom och missbruk) och graden av abstinensbesvär. Att vi lyckas kartlägga alla dessa faktorer och gör korrekta bedömningar påverkar i vilken grad vi får ett hållbart behandlingsresultat. Vi skapar bra förutsättningar för hållbara resultat. 

Beroendekompetens följer Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

 

Vi erbjuder följande behandlingsinsatser:

  • Provtagning, Utredning & Medicinsk bedömning
  • Motiverande samtal - MI
  • Insatser vid riskbruk
  • Individuell samtalsbehandling och KBT-terapi 
  • Primärbehandling och Återfallsprevention i grupp (Beroendebehandling)
  • Spelbehandling
  • Krissamtal
  • Par- och familjebehandling
  • Anhörigstöd och Anhörigprogram

Nedan kan du läsa mera om varje område.

"När jag började den här resan kunde jag inte förstå att det skulle bli som det blev... Att jag skulle gå upp en morgon och må bra."
/Medarbetare i behandling

Provtagning, Utredning och Medicinsk bedömning

En omsorgsfull kartläggning skapar ett bra underlag för bedömning av behandlingsinsats. Utredning, provtagning och läkarkonsultation ger tillsammans med utredningsinstrument en rekommenderad insats.

Läs mer

Motiverande samtal - MI

Motiverande intervju, motivationssamtal, kan beskrivas som en metod och ett förhållningssätt som visat sig vara effektivt, speciellt när klienten upplever motstånd mot förändring och speciellt vid missbruksproblematik.

Läs mer 

Insatser vid riskbruk

Detta informationsprogrammen omfattar 7 eller 12 veckors insats och riktar sig till personer med ett riskbruk men som ännu inte utvecklat ett beroende. Det sker i öppenvård, d.v.s. klienter kommer till träffarna dagtid. 

Läs mer

Individuell samtalsbehandling KBT

KBT kan riktas till personer med ett riskbruk eller missbruk, samt till personer som har begynnande beroendeproblematik, och som har uttalat en önskan om förändring. Insatsen kan planeras så att den kombineras med fortsatt arbete.

Läs mer

Beroendebehandling

En mer omfattande behandlingsinsats, primärvård, för personer som har ett mer omfattande missbruk eller beroende, där också överkonsumtion/missbruk av illegala droger, narkotikaklassade läkemedel eller spel förekommer. Insatsen avslutas därefter med eftervårdsbehandlingsinsats under 12 månader som innefattar att befästa patientens nya beteendemönster och förbättra förutsättningarna för ett nyktert och drogfritt liv.

 

Läs mer

Spelmissbruks-behandling

Behandling sker i öppenvård och med riktade programinsatser direkt mot spel. Programmen har sin grund i KBT & MI. Det finns idag två olika program riktade för spelmissbruk, det ena lite mer omfattande än det andra, beroende på beroendegrad.

Läs mer

Krissamtal

Vid akuta situationer i människors liv och/eller arbetsliv genomför vi Krissamtal. Varje människa är unik och insatsen ska alltid genomföras mot bakgrund av det individuella behovet. Krissamtal kan genomföras individuellt eller i grupp.

Läs mer

Par- & Familjebehandling

När dysfunktionen i familjen eller parrelationen är hög och motverkar klientens tillfrisknande kan det behövas behandling som helt eller till vissa delar är gemensam med nära anhöriga.

Läs mer

Anhörigprogram

Programmet är en serie utbildande och rådgivande träffar med terapeutiska inslag. Det riktar sig till närstående/anhöriga som berörs av någons riskbruk, missbruk- eller beroendeproblematik.

Läs mer