EN DROGFRI ORGANISATION 

Vi jobbar tills problemet är löst. Då är det slut. Är det inte löst då är det inte slut.

Hur vill du att din organisation ska må?

I en lönsam organisation är en strävan efter en drogfri organisation en självklarhet. Vi bistår dig med den kompetens du behöver för att få effektiva och produktiva medarbetare och en långsiktigt friskare arbetsplats. Kopplingen mellan en drogfri arbetsplats och organisationens lönsamhet är mycket tydlig. 

Omkring 1 miljon människor i Sverige har en beroendesjukdom i form av alkoholproblem, drogmissbruk eller spelberoende. Uppskattningsvis finns ca 250 000 av dessa i arbetslivet och alkohol är det stor problemet för flertalet. Våra insatser ökar sannolikheten för att medarbetaren inte utgör säkerhetsrisk för sig själv, kollegor eller tredje part.

Att kvalitetssäkra, åtgärda brister och förebygga risker för sina medarbetare är inte bara lag på utan en investering som säkerställer företagets lönsamhet över tid. Slumpmässiga drogtester är exempel på en enkel väg att jobba förebyggande med snabba och effektfulla resultat till följd.

Arbetsprocessen:

1. Systematisk organisationsanalys. Vi inventerar vad som finns och vad saknas hos organisationen i fråga om policydokument, handlingsplan och rutinbeskrivning. En organisationsanalysen ger oss en öka förståelse för din situation och dina behov så att vi tillsammans kan planera för insatsen.

 

2. Förberedelse. Här planerar vi för insatsen. Vi skriver sekretessavtal, informerar dig om att förbereda facklig MBL-förhandling (så som behövs vid införande av slumpmässig drogtestning), vi informerar chefer/medarbetare, beroende på insats. Ibland förekommer föreläsningstillfällen i denna fas.

3. Implementering. I fas tre sker en aktiv insats där strukturerad slumpmässig drogtestning påbörjas, vi utbildar chefer och skyddsombud och medarbetaren. Ibland kommer behandlingsbehov till känna i den här fasen. Vi planerar parallellt för den enskildes utredning/insats och påbörjar parallellt strukturerad chefscoachning till närmaste chef. 

4. Uppföljning. En tid efter att Beroendekompetens genomfört aktiv insats genomför vi en utvärdering. Utvärderingen berör hur man upplevt samarbetet med Beroendekompetens och resultatet av de instaser som genomförts. I de fall det pågår insatser för enskild medarbetare sker regelbundet återkoppling och handledning som parallellt följs upp.

5. Dokumentation. Att vi dokumenterar de insatser som vi genomför gör det möjligt för dig att nå långsiktiga resultat i din organisation och se vilka insatser du gjort som en del i ert systematiska arbetsmiljöarbete. I den här fasen återkopplar Beroendekompetens både skriftligt och muntligt och rapporterar vad vi gjort och dokumenterar utfallet av de insatser som gjorts.