LAGSTIFTNING FÖR ARBETSGIVAREN

Ditt ansvar - Vårt uppdrag.

Vad säger lagen om alkohol-/och drogfrågor i arbetslivet?

På alla arbetsplatser ska det bedrivas ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta är lagstiftat och behöver göras skriftligt om du har fler än 10 anställda. Detta är en ständigt pågående process som syftar till att upptäcka riskera och åtgärda i tid, främja goda arbetsförhållanden, skapa ordning och reda på arbetsplatsen och förebygga onödiga sjukskrivningar. Att vara tydlig med företagets Alkohol- och drogpolicy och ha en tydlig handlingsplan, skapar trygghet för medarbetaren och ger chefen tydlighet i dennes handlingsutrymme, och är en del i detta.

Arbetsgivaren ska enligt lag klargöra vilka rutiner som gäller om arbetstagaren uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. Rutiner kan lämpligen utformas i form av en drogpolicy som en del av arbetsmiljöpolicyn i det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1.

I Arbetsmiljölagen är det framför allt två regler som är av betydelse för arbetet med drogfrågor i arbetslivet. Enligt 2 § AML ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall. Enligt 4 § AML ska arbetstagaren medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförande av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

I två föreskrifter från Arbetsmiljöverket finns närmare regler för hur lagen ska tillämpas. I Arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1994:1 10 § framgår bland annat att arbetsgivaren ska ha de rutiner som behövs för att klara verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering, vilka ska omfatta rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel.

Behöver en anställd byta tjänst eller bli del i en annan åtgärd som inbegriper en större förändring i den anställdes arbetssituation så som omplacering och uppsägning behöver arbetsgivaren förhandla med den lokala fackliga organisationen i enlighet med Medbestämmandelagen, MBL.

Det måste finnas saklig grund för att säga upp en anställd av personliga skäl, Lagen om anställningskydd, LAS. Oftast gäller det misskötsel av arbetet. Alkohol- och drogmissbruk i sig är ingen saklig grund för uppsägning, dock är upprepad olovlig frånvaro det.