FÖRELÄSNING & UTBILDNING

Kunskap och kompetens kring alkohol- och drogfrågor är direkt kopplat till resultatet i din organisation.

Kunskap och Kompetens

Att bistå med kunskap och kompetens är centralt för Beroendekompetens insatser. Att känna till vilket ansvar man har som arbetsgivare, vilket handlingsutrymme man har när det gäller sina medarbetare och vad man faktiskt kan och bör gör i fråga om anställda som brukar droger eller alkohol är viktigt. En medarbetare som inte identifieras och erbjuds åtgärd får ingen möjlighet att tillfriskna samtidigt som en trygg och säker arbetsplats inte kan existera. Det är inte bara viktigt för den drabbade medarbetaren utan också för kollegor och samarbetspartners. Vi erbjuder en mängd ämnesföreläsningar och utbildningar. Tillsammans kan vi skapa friskare arbetsplatser.

Presentation av Beroendekompetens insatser vid riskbruk, missbruk, beroendesyndrom och samsjuklighet riktad till arbetslivet.

Beroendekompetens grund. Varför samarbeta med Beroendekompetens? Den här föreläsningen presenterar övergripande vad Beroendekompetens kan göra för er organisation och varför man bör ha kompetens om beroende kopplat till sin verksamhet. Problem med alkohol, droger eller spel ger stort lidande för den drabbade och dennes omgivning och det finns stora ekonomiska vinster att göra för företaget när problement identifieras och kan avhjälpas.

Att upptäcka, hantera och förebygga droganvändning som arbetsgivare

Den här föreläsningen innehåller grundläggande kunskaper som ger dig möjlighet att förstå, upptäcka, hantera och förebygga drogproblematik på din arbetsplats. Här talar vi också om vad man som förälder kan vara uppmärksam på i tonårsrummet.

Att bemöta riskbruk, missbruk och beroendesyndrom i arbetslivet

Här diskuteras lagstiftning, förebyggande arbetsinsatser, möjliga handlingsutrymmen, svårigheter och utmaningar och betydelsen av en arbetsplats där ingången är att vilja hjälpa - inte skvallra på och sätta dit. Föreläsningen genomförs för chefer/skyddsombud samt för medarbetare (sker vid eget tillfälle). Båda dessa tillfällen kan bokas separat.

Slumpmässig drogtestning i arbetslivet - en viktig del i förebyggande arbete

Här tittar vi på vad slumpmässig drogtestning innebär, hur det genomförs och varför man bör införa slumpmässiga drogtester. Naturligt kommer också innehållet att beröra fördelar, integritetsfrågor och hur denna insats är en del i ett förebyggande insatsarbete mot alkohol och droger på arbetsplatsen. 

Stress & Utbrändhet eller Missbruk?

Den här föreläsningen tar upp psykisk problematik och dess koppling till bruk av alkohol och/eller andra droger. Berusningsmedel kan användas för att hantera en ångestproblematik eller andra psykiska symtom samtidigt som just bruket kan föranleda mental ohälsa. Vad säger forskningen och hur bör vi hantera det? 

NYHET 2018
Om Spelberoende

Den här föreläsningen belyser spelförebyggande insatser i arbetslivet. Spelproblematikens innebörd och konsekvenser av riskbruk, missbruk och beroende i fråga om spel förklaras. Sedan januari 2018 är spelberoende ett sjukdomstillstånd där socialtjänsten kan och ska bistå med hjälp. Sedan 2013 är det klassat som diagnos under beroendetillstånd och berättigar till utredning och behandling. 

Anabola Steroider - med livet som insats

Ofta ett dolt problem med förödande konsekvenser till följd. Att bruka olagliga preparat som skapar muskeltillväxt bidrar också till en mängd farliga biverkningar, biverkningar som kan vara en fara så väl för brukaren som för dess omgivning.