KARRIÄRSUTVECKLING

Det finns fler anledningar att investera i sina medarbetare.

Några exempel är; långsiktig lönsamhet genom möjligheten att strukturerat planera för kompetensväxling och personalförsörjning, ökad motivation hos medarbetaren och höja arbetsglädje, trivsel och motivation för medarbetaren vilket får effekt på produktivitets- och effektivitetsnivån. Att investera i sina medarbetare skapar också god PR för företaget - som en attraktiv arbetsgivare.

I vårt arbete med karriärutveckling utgår vi ifrån individens behov och de individuella mål som sätts upp. Individen kommer att ha mycket större insikt och kunnande om sin egen kompetens. Vi inventerar styrkor och arbetar med  individens utvecklingsbara sidor. Individen ska känna trygghet och stöd genom hela processen från start till mål.

Ibland är en kompetensinventering en förutsättning för att våga gå vidare inom företaget. Genom att investera i kompetensutveckling och arbetsmiljöinsatser får företaget mer effektiva, mer motiverade och mer produktiva anställda som åstadkommer bättre resultat.

Vår erfarenhet säger att företag som investerar i denna tjänst hos de arbetstagare som av en eller flera anledningar inte kan gå vidare i sin roll på företaget, får en friskare, mer innovativ och mer lönsam organisation i sin helhet. I traditionell företagsekonomi ses personalavveckling som en kostnadsminskning. Kostnader i form av minskad produktivitet både för uppsagda och arbetskamrater beräknas nästan aldrig. Kostnaderna för avgångsvederlag, uppsägningslöner med mera kommer faktiskt ofta mer eller mindre som en överraskning. Inte heller kostnader som nyrekryteringar eller priset för att uppfattas som en mindre attraktiv arbetsgivare räknas med i dessa kalkyler.

Vår coach har lång och gedigen erfarenhet av karriärscoachning, motivationssamtal och individuella förändringsprocesser. Ta en kontakt för kostnadsfri konsultation och vägledning.