MI-SAMTAL

Motiverande intervju kan beskrivas som en metod och ett förhållningssätt som visat sig vara effektivt, speciellt när klienten upplever motstånd mot förändring. Detta är relativt vanligt vid missbruk och beroende, även om ett förändringsbehov verkar uppenbart för omgivningen. Metoden har fokus på att hjälpa klienten att finna sina egna argument för att påbörja förändring. MI kan vara en begynnande insats som utmynnar i att klienten övergår i annan behandling. Mellan 3 – 10 samtal brukar ingå i insatsen, för att sedan utvärderas.

MI är en samtalsteknik där samtalsledaren hjälper individen att själv hitta fram till en insikt om sitt problem, en förberedelse för förändring och konkreta, genomförbara göromål för att nå en förändring. Samtalen syftar till att hitta individens egna drivkrafter till att genomföra en förändring utan att skuldbelägga eller moralisera. MI används inom alla typer av förändringsprocesser exempelvis problem att samarbeta, missbruk eller en hög alkoholkonsumtion.

Korta tillämpningar av motiverande samtal är särskilt gynnsamt för riskdrickare. De flesta klienter vi möter ser vi har en riskfylld alkoholkonsumtion. Det är väl dokumenterat i vetenskapliga studier att även korta tillämpningar av motiverande samtal kan leda till minskad alkoholkonsumtion och färre alkoholproblem. Evidens i en stor metastudie om effekten av motiverande samtal ger den samlade bilden att MI har god effekt på olika problembeteenden. Effekterna är särskilt tydliga vid alkohol- och drogproblem.

MI har bäst effekt i kombination med andra typer av interventioner för att över tid underlätta nykterhet eller reducerat drickandet. Detta komplement kan vara i form av återfallsprevention, kognitiv terapi, AA-grupp, stresshantering eller primärbehandling.