BEROENDEBEHANDLING

En mer omfattande behandlingsinsats för de klienter som har ett mer omfattande missbruk eller beroende, där också överkonsumtion/missbruk av illegala droger, av narkotikaklassade läkemedel eller spelberoende förekommer. Insatsen föregås av att klient och behandlare skriver ett gemensamt kontrakt där de gör en gemensam överenskommelse kring vad som ska gälla under behandlingsperioden.

Primärbehandling sker företrädelsevis i grupp, 3 dagar i veckan á 3 timmar under 8 veckor och enskilda samtal ca 4 – 8 gånger under perioden. Behandlingen följer en struktur, men har även en individuell planering, där klientens personliga behandlingsbehov uppmärksammas.

Behandlingen baserar sig på 12-stegsprogram och kognitiv beteendeterapi. Klienter som deltar i behandling anmodas att delta i självhjälpsmöten under behandlingstiden, och målsättningen är avhållsamhet från alla sinnesförändrande substanser. Behandlingen består i psykoedukation genom utbildningsvideo, föreläsningar och litteratur. Vidare omfattar behandlingen gruppterapi, behandlingsuppgifter, självhjälpsmöten och regelbundna drogtester. Anhörigprogrammet ingår för upp till 4 anhöriga, vilket utmynnar i ett familjesamtal med klienten.

Avslutningsvis upprättas en efterbehandlingsplan omfattande ca 12 månaders eftervårdsinsats, som är övergripande för hela efterbehandlingsperioden. Efterbehandling sker i anslutning till primärbehandling, och genomförs i grupp en gång i veckan. Strukturen omfattas av ”teman” som växlar från månad till månad. Behandlingen bygger på 12-stegsmodell och realitetsterapi. I realitetsterapi upprättas specifika behandlingsplaner för problem och målbeskrivning samt metoder för att uppnå dessa mål. Ny sådan behandlingsplan upprättas en gång i månaden.

Även under efterbehandlingen råder krav på fullständig nykterhet/drogfrihet samt anmodan om självhjälpsmöten - AA eller NA - och i övrigt följa det kontrakt som upprättats mellan klient och behandlare.

Insatsen berättigar till s.k. förebyggande sjukpenning under behandlingstiden, då behandlingen föregås av beroendediagnos av läkare.