SLUMPMÄSSIGA DROGTESTER

Slumpmässig drogtestning är att förebygga problemuppkomst och stärka det önskade beteendet på arbetsplatsen.

Slumpmässiga drogtester

Slumpmässiga drogtester är en sekundärpreventiv insats som har i syfte att förebygga missbruk, främja en drogfri kultur och säkerställa en säker och trygg arbetsmiljö. Slumpmässiga drogtester införs i samverkan mellan fack och arbetsgivare. En förutsättning är att det finns en tydlig alkohol- och drogpolicy med handlingsplan som talar om vad som ska gälla på arbetsplatsen samtidigt som det tydligt framgår vad som sker om alkohol- eller droganvändning förekommer. 

Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp och hjälper dig i allt från att implemetera slumpmässig drogtestning, genomföra befintliga test-uppdrag och skapa förutsättningar för en drogfri arbetsplats. 

Hur går det till?

Det måste motiveras varför.
För att drogtesta sina anställda måste arbetsgivaren ha ett skäl. Det vanligaste är säkerheten på arbetsplatsen eller att medarbetaren kör bil i tjänsten.

Facket ska informeras.
Arbetsgivaren ska också MBL-förhandla med facket. Ofta kommer man då överens om till exempel att testen ska utföras av ett ackrediterat laboratorium och att det ska finnas en plan för vad som händer om någon testar positivt, att det ska finnas en policy. Säger facket nej kan arbetsgivaren genomföra testerna i alla fall.

Arbetsgivaren bestämmer.
Det finns ingen lag som säger när arbetsgivaren får utföra drogtester. I stället finns en rad domar i Arbetsdomstolen. Facket har förlorat alla mål som gäller drogtester.

Vägran kan leda till uppsägning.
Om du uppmanas att göra ett drogtest kan du inte vägra rakt av. I slutändan kan det leda till upp­sägning. Är du tveksam, hör i stället med din fackliga organisation om vad som gäller.

Rätt att få rehabilitering.
Om ett test visar att någon använder droger betyder inte det att personen blir av med jobbet. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda rehabilitering för missbruket. Det är inte säkert att personen får fortsätta med samma arbetsuppgifter. Om man däremot inte deltar i rehabiliteringen, kan det i slut­ändan räknas som skäl  för upp­sägning.

Bara rätt att testa för droger.
Det är förbjudet att ta reda på mer information från testet – till exempel om du har en sjukdom eller är gravid.

Testet får göras slumpvis.
Arbetsgivaren kan göra drogtester slumpvis bland alla anställda, när det finns misstanke om missbruk eller inför en anställning.

Vi erbjuder alltid ett första möte med .

Vi samarbetar med Prodiagnostics vars laboratorium är ackrediterat av Swedac. Resultaten vid tillämpning av Prodiagnostics testmetoder och labb är juridiskt hållbara. Laboratoriet tillhör de absolut bästa och analyserar prover från hela Europa. Laboratoriet och dess forskarteam är föregångare inom nya droger, exempelvis internetdroger som kristaller, alfa-PVP och Spice/K2.

 


Beroendekompetens har lång erfarenhet av samtliga provtagningsmetoder. Att genomföra slumpmässig drogtestning genom vår omsorg ger hög tillförlitlighet i resultaten, skapar enkelhet i praktiken och genomförs med stor respekt för den personliga integriteten. Slumpmässig drogtestning handlar om att jobba förebyggande i syfte att skapa en frisk, säker och trygg arbetsmiljö. Vi utför också drogtester vid misstanke/akut situation.

Inkluderad utbildning - uppstart Slumpmässig drogtestning

Det ingår alltid utbildningspaket när man planerar att införa slumpmässiga drogtester under vår handledning. Varför det är viktigt att arbeta förebyggande med alkohol- och drogfrågor och vad detta får för effekt och konsekvens på arbetsplatsen, är ämnen som berörs för både chefer/skyddsombud och medarbetare. Inför att påbörja slumpmässig drogtestning behöver ett flertal moment genomföras bland annat behöver man ha en paln för vad man gör om ett test är positivt. Vi vägleder dig i processen så att allt sker så som det ska. Chefer/Ledningsgrupp/Skyddsombud utbildas vid enskilt tillfälle och medarbetaren vid ett eller flera enskilda tillfällen beroende på arbetsplatsens storlek. Medarbetaren kan ibland få naturliga frågor så som: - Vårt företag planerar att införa slumpmässig drogtstning - hur påverkar det här mig? Varför ska de göra det? Arbetstagaren kan få mycket frågor och utbildning ger en implementering under lugn och trygg ledning. Vi ger coachning genom hela processen.

 

Varför ska du skaffa företagsabonnemang?

  • Ni vill ha en frisk och drogfri organisation
  • Ni vill frigöra tid
  • Ni vill ha en trygg och säker arbetsplats
  • Ni kvalitetssäkrar er organisation
  • Ni skattar era medarbetare och deras kompetens högt
  • Ni kommer att spara pengar – ohälsa kostar
  • Vi ser till att säkerställa kvalité, ni ska känna tillit och trygghet genom hela processen.