PROVTAGNING, UTREDNING, MEDICINSK BEDÖMNING & REKOMMENDERAD INSATS

För att kunna bedöma behovet av insats, föregås denna av en eller flera utredningsintervjuer. Med hjälp av verktyg som ADAD, ASI, AUDIT, DUDIT och ADDIS kan man få en klar bild över problemens omfattning och lämplig insats kan därefter diskuteras. Riskbruk kan upptäckas med s.k. screening instrument så som självskattningsformuläret AUDIT. Några frågor som indikerar om bruket av alkohol kan medföra risk för försämrad hälsa. Ju tidigare problemet identifieras desto högre är sannolikheten för ett postivt utfall av insats. Vi jobbar alltid med läkare och provtagning för att ännu bättre kunna kartlägga behov och insatsens omfattning.

En omsorgsfull kartläggning skapar ett bra underlag för bedömning av behandlingsinsats. Screening-instrument så som AUDIT & DUDIT kan ge indikation, men ger inte tillräckligt med information för en läkarbedömning. Den av socialstyrelsen rekommenderade kartläggningsintervju ASI - Addiction Severity Index - ger ett gott stöd för både klienten och läkaren. ASI genomförs i 2 steg. Det första är en djupintervju som tar ca 2 timmar, var på sammanställning sker, för att i nästa steg återkopplas till klienten för att verifieras. Intervjun omfattar förutom alkohol/drogvanor, viktiga livsområden man bör ta hänsyn till i bedömningen.

Ytterligare stöd för bedömning av utgångspunkt i behandlingsplanering kan ges av URICA – University of Rhode Island Change Assessment Scale. Denna ger bedömaren information om förändringsbenägenhet, vilket kan vara viktigt vid val av insats. Tillsammans med information från arbetsgivare och i förekommande fall även anhöriga, så finns tillräckligt med information för en kompetent bedömning. Den medicinska bedömningen inleds med provtagning och görs av vår mycket erfarne läkare som även ställer diagnos. Denna samlade bedömning renderar i en rekommendation om insatsnivå och behandling.