Vad är beroende? 

Cirka en miljon människor i Sverige dricker så pass mycket alkohol att de riskerar att få eller redan har fått någon typ av problem. Sedan vi gick med i EU har alkoholkonsumtionen ökat, som ett resultat där av har också alkoholskador, alkoholrelaterade sjukdomar och arbetsplatsolyckor ökat. Östergötland tillhörde 2016 ett av de län i Sverige som har högst andel alkoholmissbrukande. 

Många gånger är arbetsgivaren den enda möjligheten till upptäckt av problemen så att de kan avhjälpas. Det är viktigt för organisationer att känna till att alkohol- och drogproblematik påverkar andra negativt och verkar starkt som en faktor för en sämre arbetsmiljö. En obehandlad medarbetare tenderar också att förstärka beteendet hos sina kollegor.

För högt intag av alkohol och bruk av andra beroendeframkallande medel leder för eller senare alltid till en försämrad prestationsförmåga, både hos den egna individen som hos kollegor. Organisationer som arbetar förebyggande med dessa frågor och som har en levande drogpolicys och handlingsplan, får bättre lönsamhet. Drogfriska företag har högre produktivitet och effektivitet. Att aktivt arbeta med dessa frågor är inte bara en lagstiftad skyldighet - det är en lönsam affär för alla.

 

Det krävs mod och kunskap att bli en drogfrisk organisation.
Att försvåra upptäckten av problemen ligger i sakens natur. Det här är skamfyllt och stigmatiserande att vara drabbad. Den som dricker för mycket gör det också av en anledning, där medlet fyller en funktion. Det finns därför många motstånd till förändring från den drabbades sida. Det är därför ofta mycket svårt att ta i som chef. Att omge sig med erfaren kompetens och professionellt chefsstöd bidrar av den anledningen till bra lösningarna. Chefen behöver inte kunna lösa allting. Den behöver bara göra lösningen möjlig.

Att förebygga uppkomsten är ännu bättre. Förutom chefscoachning, utredningar och behandlingsinsatser erbjuder Beroendekompetens kompetens till levande drogolicys, handlingsplaner, uppföljningar och en professionell partner i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I det förbyggande arbetet ligger också föreläsningar och utbildning. Kunskap är centralt för resultatet, för både chefer och medarbetare. En viktig del i det förebyggande arbetet är också Beroendekompetens program för slumpmäissiga drogtester. Dessa program sätts sammans efter arbetsplatsens säkerhetsnivå och behov. 

 

 

 

Det är viktigt att förstå att beroende är en sjukdom. Allt är dock inte beroende. Det finns flera olika stadier i destruktiva alkohol- och drogbruk.

Generellt sätt skiljer man mellan riskbruk, missbruk och beroende. I Svergie uppskattar man att x% har problem med läkemedel, spel, droger och alkohol. Uppskattningsvis visar vissa forskningsresultat att en människa som har en osund relation till alkohol eller andra medel blir mindre effektiv och har en högre frånvaro på sin arbertsplats. Kostnader för detta har beräknats till 150 000 kr per år. 

En stor del av den arbetande befolkningen i Svergie har ett bruk i risk. Det är viktigt att man som arbetsgivare förstår vikten av en trygg och säker arbetsplats och en stöttande företagskultur. 

Graf (risk risk risk beroende)

Beroendedjävulen 

11 gener 

biopsykosocial förklaringsmodel

sammverkande metoder 

Vanliga riskfaktorer 

Mindre benägenhet för bakfylla

Högt utvecklad tollerans 

Drickande vid låg ålder 

Hög konsumtion ofta. 

Tecken på missbruk 

Spelmissbruk