BEGREPP & DEFINITIONER

Socialstyrelsens riktlinjer

För att öka kvalitén i den Svenska beroendevården gav socialstyrelsen 2004 ut nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Detta resultat av forskning och beprövad erfarenhet klargör evidensbasreade behandlings- och utreningsmetoder med gott och mindre gott reultat. Med vägledning av denna forskning har serösa utförare av beroendevård anpassat sin verksamhet till att följa dessa riktlinjer. Riskbruk, missbruk och beroende är diagnoser som ställs av utbildad personal. Ungefär 300 000 Svenskar uppvisar symptom som faller under någon av dessa diagnoser.

Riskbruk, Missbruk & Beroende

Det är viktigt att veta vad vi pratar om. Allting är inte missbruk. Allting är inte beroende. Vad som är vad är viktigt att veta för att kunna bistå med rätt kompetens i tillfrisknandeprocessen. Det kan vi. Vi jobbar med professionella verktyg och professionell kompetens för att kartlägga problematikens omfattning så att vi kan hjälpa den enskilda medarbetaren på bästa sätt. Riskbruk, missbruk och beroende är begrepp olika yrkesgrupper tillämpar och som bland allmänheten fått lite olika innebörd. Genom att tydligare definiera dessa begrepp skapar det bättre förutsättningar för en enhetlig diagnostik och bättre bedömning av insatser. Det gör vi.

Hur får mina medarbetare en tillfrisknandemöjlighet?

Till vår verksamhet remitteras människor från arbetsgivare, socialtjänst eller om man själv har ekonomiska förutsättningar. Idag är arbetsgivare den största gruppen men vi tar också emot arbetstagare med en mindre arbetsgivare där Socialtjänst bistår med ekonomsk möjlighet till behandling. Vi har också några privatpersoner som bekostar sin behandling på egen hand.